Beyin ve beslenme

0
31

Ağır metal detox’u

Besin desteği maddeleri kullanarak vücudumuzdan ağır metalleri atabiliriz. Önerilebilecek ilk maddelerden biri asetilsistein’dir. Vücudumuzda da üretilebilen bu madde arsenik ve cıva için koruyucu etki sağlar. Et, yumurta gibi hayvansal ürünlerde bulunur. İlaç olarak alınacaksa birlikte mutlaka C vitamini de olmalıdır. İnsüline direnci ve barsak mantarının yayılmasını arttırıcı etkisi nedeniyle dikkatli kullanılmalıdır.

Ağır metaller için kullanılabilecek besin destekleri; E ve C vitamini, selenyum, lipoik asit ve diğer ürünlerdir.

EDTA

Damar yoluyla uygulanabilen EDTA’nın etkisi 2 ay içinde ortaya çıkar. Cıva dışında çoğu ağır metallere karşı etkilidir. EDTA’nın diğer bir özelliği, damar sertliğine neden olan kalsiyum’un damar plaklarından temizleyici özelliği olmasıdır. Kalp damarlarında oluşan kasılma sorunları(spazm) sonucu gelişen göğüs ağrıları, bacak damarlarının daralmasıyla gelişen yürüme ağrıları(kladikasyo), kanserden ölüm süresini uzatmak, bypas endikasyonlu hastalarda ameliyata gerek olmaksızın yakınmaların düzeltilmesi, hipertansiyon, geçici iskemik atak, damar tıkanmasına bağlı gelişen felçler; 50 yılı aşkın deneyimlerle EDTA tedavisinin başarılı sonuçlar aldığı örneklerdir39-47.

Kelasyon “tıbbi temizlik” anlamına gelen bir ifadedir. 1900’lü yılların başından itibaren akut kurşun zehirlenmesi tedavisinde EDTA kullanılmaya başlanmıştı. Kronik kurşun zehirlenme belirtileri tedavilerinde uzun süreli kullanılırken özellikle damar tıkanmasıyla giden hastalıklarda faydalı olduğu görüldü. Bunun üzerine beyin, kalp ve periferik (bacak ve kol) damarlarda tıkanma ile görülen hastalıkların tedavilerinde de 1955 yılından itibaren kullanılmaya başlandı. 1960’lı yıllardan sonra bypass cerrahisinin ve stend uygulamaların gölgesinde kalan tıbbi detox, bir grup hekimin bu tedavi yöntemini bırakmaması sayesinde bu günlere geldi. Özellikle son yıllarda başta ABD olmak üzere dünya çapında hekimler tarafından tekrar uygulanmaya başlandı. 2009 yılı itibariyle ABD’nde Trial to Assess Chelation Therapy (TACT) adıyla 109 ayrı merkezin katıldığı bir çalışma sürdürülmektedir.

Bir çeşit aminoasit olan EDTA, serum içinde damar yolu ile haftada 1-3 kez, 3 saat süren seanslar halinde uygulanır. Detox (vücuttan ağır metal temizliği) amacıyla 10 seans, hastalıklar için 30 seans uygulanması gerekir.

EDTA tedavisinde damar plaklarında (ateroskleroz) biriken kalsiyum ile birlikte ağır metalleri ve serbest radikalleri bağlayarak çok kısa bir süre içinde idrar yolu ile atılır. 1 milyonu aşkın hasta tedavisinden elde edilen verilerle uygun süre ve dozda uygulandığında güvenli olduğu gösterilmiştir. Damar tıkanmasıyla giden hastalıklarda %87 oranında başarılı sonuçlar alındığı bilinmektedir. Dünya çapında 40 yıldan uzun sürede uygulanmaktadır. Halen ABD’nde yılda ortalama 66.000 hasta, 2000 hekim tarafından bu yöntemle tedavi edilmektedir.

DMSA

Özellikle civa üzerine kelasyon etkisi güçlüdür. Uzun süreli kullanımda dokular üzerine olumsuz etkisi olabilir. DMSA ile birlikte vücut için gerekli olan mineraller verilmelidir.

Zeolit

Volkanik kayaların yapısında bulunur. FDA tarafından zararsız olduğu rapor edilmiştir. Alınmaya başladıktan 5 gün sonra idrarda ağır metal atılımı başlar. Yan etkisi olmadığından uzun süreli kullanımı, genel koruma açısından, önerilebilir.

Açlık

Bedenin ihtiyacı olan enerjiyi besinlerle dışarıdan alıyoruz. Yetiştiğimiz toplumun tercihleri sıklıkla damak tadımızı belirliyor. Beyin ön bölgemizin duyarlılığı ölçüsünde alınan besin miktarı ve çeşidi belli oluyor. Beslenme esnasında önce beyin ön bölgesi uyarılıyor. Bu nedenle yemekten keyf alıyoruz. İştahı azaltan ilaçlar ve amfetamin, kokain gibi maddeler beyin ön bölgesini uyararak etki gösteriyor.

Duyarlılığı artmış beyin ön bölgesi, kişiyi yemek bağımlısı haline getirerek kilo artışına neden olabiliyor. Beden ve beyin, beslenme sırası ve sonrası 2 saat süresince mide ve barsaklara konsantre olduklarından performanslarında düşüklük oluşuyor. Doyma ölçüsüne paralel olarak beyin işlevlerinde azalma gelişiyor. Oysa açlıkta tam tersi gelişmeler gözleniyor.

Gün içinde oruç tutmak gibi kısa süreli açlık durumlarında beyin, depo ettiği şeker ile birlikte laktik asiti kullanır. Şekersiz kaldığında ise ana yakıtını, yağlardan gelen keton cisimlerini kullanır48. Ketojenik diyetin beyne olan faydalarını beslenme bölümünde söz etmiştik.

Açlık durumunda mideden ve pankreastan iştah açıcı özelliği olan ghrelin hormonu salınır. Bu hormon beyinde, hipotalamustan da salınarak beyin hücrelerini koruyucu (nörotropik) etki gösterir49. Hipotalamus’ta serbest radikallerin birikimini önler50. Beyin ön bölge işlevleri güçlendirir, çevreye uyumu ve öğrenme gücünü arttırır51. Ghrelin verilen deney hayvanlarının depresyon gibi beyinden kaynaklı kimi hastalıklara karşı direnç geliştiği bildirilmiştir52 Mideden ve pankreastan salınan ghrelin hormonu, açlıkta beyine geçerek etkisini gösterir53 Ve, açlık durumunda beyin hücrelerinin plastisite (hücreler arası yeni bağlantıların oluşması) özelliği artar54.

Doğal olan nedir? diye düşünüldüğünde depo yağlarının zor dönemler için var olduğunu ancak yaşadığımız yüzyılda depo yağlarına ihtiyaç olmadığını, aç kalınarak deponun harcanması gerektiği sonucu ortaya çıkabiliyor. Karışık diyet programları yerine daha basit bir yöntemin çok işe yaradığı biliniyor: uzun süreli açlık…

Beyin duyarlılıklarını azaltmak amacıyla düzenli açlık hali günlük ve günaşırı uygulanabilir. 2-3günlük açlık peryodlarından 21 günlük sadece su içilerek yapılan uzun süreli açlık dönemlerinden faydalanılabilir. Şartlanmamız nedeniyle 21 gün aç kalmak olanaksız ya da anlamsız geliyor olabilir. Ancak bilimsel bulgularda isteyerek uygulanan 21 günlük açlık döneminin zararlı olduğu yönünde bir bilgi bulunmamaktadır. Üstelik yıllar boyu yemeden ve içmeden yaşayabilen Hint fakirlerinin çok sağlıklı olduğu bilinen bir gerçektir.

Kısa süreli açlık dönemlerinin verdiği sıkıntı nedeniyle kendilerini yemek yemek zorunda hisseden insanlar, açlığa vücutlarının alışık olmadığını ve bu nedenle sıkıntı çektiklerini düşünmezler. İnsanlar keyif veren beslenme alışkanlıklarını değiştirmek istemezler. Ancak karşılığı verilmeden ya da sıkıntı çekilmeden kazanılamayacağını bilmek gerekir.

Fiziksel egzersiz

Düzenli yapılan fiziksel egzersiz “beyni parlatır”.

Doğal ortamda, doğanın kurallarına uygun olarak yaşayan hayvanlarda kronik hastalıkların görülmemesinin nedenlerinden biride besinlerini ve can güvenliklerini sağlamak için çoğunlukla hareket halinde olmalarıdır. Diğer bir değişle besin maddesine ulaşmadan önce enerji harcanmalıdır. Doğanın kanunu budur. Teknolojik gelişimle bir­lik­te ge­len ha­re­ket az­lı­ğı ve be­sin mad­de­le­ri­ne ko­lay ula­şım; in­san­la­rı do­ğal olan ya­şam bi­çi­min­den uzak­laş­tır­mış, has­ta­lık­la­rın ge­li­şi­mi­ne kat­kı sağ­la­mış­tır.

• 50 ya­şın­da olan bir hastam yıl­lar­dır çek­ti­ği mig­ren ağ­rı­la­rın­dan dü­zen­li spor ya­pa­rak kur­tul­du­ğu­nu söy­lü­yor­du.-2 gün yü­rü­yü­şe çık­ma­sam san­ki ağ­rı­lar tek­rar ge­le­cek­miş gi­bi ba­şım­da ha­fif bir ağır­lık olu­şu­yor he­men yü­rü­me­ye baş­la­dı­ğım­da san­ki ye­ni­den do­ğu­yo­rum, di­yor­du.

• 85 ya­şın­da, Par­kin­son has­ta­sı. İlk ya­kın­ma­la­rı 25 yıl ön­ce baş­la­mış. Ha­len yü­rü­ye­bi­li­yor ve geç­mi­şi iyi ha­tır­lı­yor. Vü­cut du­ru­şu 25 yı­lık Parkinson has­tasın­dan bek­len­me­ye­cek ka­dar iyi. Bu yaş­ta ol­ma­sı­na ve bun­ca yıl sü­ren has­ta­lı­ğı­na rağ­men çok dinç gö­rün­me­si­nin bir ne­de­ni var. Has­tam, ya­şa­mı­nın 40 yı­lı­nı spor ya­pa­rak ge­çir­miş.

Doğal olan yemekten önce enerji harcamaktır. Bu nedenle ideal spor zamanı her sabah ve her akşam yemekten önce (bir miktar meyve yedikten sonra) yapılandır. Sa­bah kal­ka­ma­mak, ak­şam yor­gun ol­mak ma­ze­ret­le­ri­ne sı­ğın­ma­dan dü­zen­li spor yap­ma­ya bir an ön­ce baş­la­mak ve ya­şam bo­yu sür­dür­mek ge­re­kir.

Her­kes için en ko­lay olan eg­zer­siz, yü­rü­yüş­tür. Baş­lan­gıç­ta zor ge­le­bi­lir. Ba­cak­la­rı­nız, be­li­niz ağ­rı­ya­bi­lir, mi­de­niz ya­na­bi­lir an­cak sa­bır­lı olun. İlk haf­ta­larda ken­di­ni­zi faz­la yor­ma­yın. Ayak bi­le­ği bur­kul­ma­la­rı­na dik­kat edin. Gün­ler geç­tik­çe tem­po­nu­zu ve yü­rü­dü­ğü­nüz me­sa­fe­yi art­tı­rın. Ağ­rı ol­ma­dan ra­hat yü­rü­ye­bi­lir duruma gel­di­ği­niz­de, ha­zır ol­du­ğu­nu­zu his­set­ti­ği­niz za­man koş­ma­ya baş­la­ya­bi­lir­si­niz. İlk aylarda yü­rü­yüş ar­ka­da­şı­nın ol­ma­sı mo­ti­vas­yon açı­sın­dan faydalıdır.

Günlük düzenli yürüyüşlere başalamaya karar verdikten sonra, aldığınız bu kararı bir daha sorgulamayın. Örneğin, akşam yemeğinden 2-3 saat sonra yürüyüşe çıkın. Her akşam TV’nin karşısına hiç düşünmeden oturmayı bilen, her akşam aynı saatte hiç düşünmeden yürüyüşe çıkmayı da bilmelidir.

İde­al spor, bey­ni ça­lış­tı­ran spor­dur. Ma­sa te­ni­si oy­nar­ken sü­rek­li dik­ka­ti ver­mek ge­re­kir. Be­yin-be­den uyu­mu­nu güç­len­di­rir. Ola­nak var­sa, dü­zen­li bir bi­çim­de ma­sa te­ni­si oy­na­yın.

Sağlık durumu ne olursa olsun herkes spor yapabilir. Yoğum bakımda koma halinde olan hastalara bile pasif egzersizler yaptırılarak hareketli olmaları sağlanır. Önemli olan fiziksel değişime karar verebilmek ve sabırla uygulamaktır.

Bilimsel veriler:

Düzenli egzersizin beyin ön bölge çalışma özelliklerine olumlu etkisi vardır.55,56

Düzenli fiziksel egzersiz beyin ön bölgesinin plastisite özelliğini arttırır.57,58

Düzenli egzersiz ile hipokampal plastisite özelliği artar.59

Egzersiz sırasında düzeyi artan laktik asit’in antioksidan ve ağır metalleri uzaklaştırıcı etkisi vardır.60

Kaynaklar

1. J Fo­od Pro­tec­ti­on 68: 966-72, 2005

2. Inf­lam­ma­tory Bo­wel Di­se­ase 11:116-25, 2005

3. Ne­uro­logy 64:1047-51, 2005

4. Pe­di­at­rics 1989;84(4):595-603

5. Is­ra­el Jo­ur­nal of Me­di­cal Sci­en­ces 1983;19(9):806-809

6. Ju­lie Klot­ter, Town­send Me­di­cal Let­ter, May, 1995

7. Na­tu­ral He­alth, July, 1994, Nat­ha­ni­el Me­ad

8. A Pros­pec­ti­ve Study of Hu­mo­ral Im­mu­ne Res­pon­se to Cow Milk An­ti­gens in the First Ye­ar of Li­fe Pe­di­at­ric-Al­lergy-Im­mu­no­logy, Au­gust, 1994, 5(3)

9. Epi­de­mi­olo­gi­cal and Im­mu­no­lo­gi­cal As­pects of Cow’s Milk Pro­te­in Al­lergy and In­to­le­ran­ce in In­fancy.” Pe­di­at­ric-Al­lergy-Im­mu­no­logy, Au­gust, 1994, 5(5 Suppl.)

10. Mag­ne­si­um Re­se­arch 14:257-62, 2001

11. Mag­ne­si­um Tra­ce Ele­ments 1991-92; 10(2-4):136-41

12. An­nals Emer­gency Me­di­ci­ne 1994 Jul; 24(1):61-4

13. Ame­ri­can Jo­ur­nal Car­di­ology 1986 Apr 15; 57(11):956-9

14. Bri­tish Me­di­cal Jo­ur­nal 1996, 312: 1101

15. Ame­ri­can Jo­ur­nal Cli­ni­cal Nut­ri­ti­on 75: 550-54, March 2002

16. The Lan­cet 359: 1877-90, Ju­ne 1, 2002

17. Mol Biotechnol. 2007 Sep;37(1):31-7 Bioenergetic and antioxidant properties of coenzyme Q10: recent developments. Littarru GP, Tiano L

18. Mitochondrion. 2007 Jun;7 Suppl:S154-67 Coenzyme Q10 in cardiovascular disease Pepe S et al.

19. Pons R, De Vivo DC. Mitochondrial Disease, 1092-8480. 2001 May;3(3):271-288

20. Adv Drug Deliv Rev. 2008 Oct-Nov;60(13-14):1463-70Lipoic acid as an anti-inflammatory and neuroprotective treatment for Alzheimer’s diseasemaczurek A

21. Alpha-lipoic acid as a new treatment option for Alzheimer’s disease–a 48 months follow-up analysisj Neural Transm Suppl. 2007;(72):189-93Hager K,et al

22. Acetyl-L-carnitine and alpha-lipoic acid: possible neurotherapeutic agents for mood disordersexpert Opin Investig Drugs. 2008 Jun;17(6):827-43Soczynska JK,et al

23. Behav Brain Res. 2008 Mar 5;187(2):387-95Memory impairment, oxidative damage and apoptosis induced by space radiation: ameliorative potential of alpha-lipoic acidmanda K

24.. Me­di­cal Hypot­he­ses, Dec. 2006

25. Pro­ce­edings Na­ti­onal Aca­demy Sci­en­ces 97: 841-46, 2000

26. Mo­le­cu­lar Cel­lu­lar Bi­oc­he­mistry 285: 143-47, 2006

27. Arz­ne­imit­tel­fors­chung 56: 535-40, 2006

28. Pro­ce­edings Na­ti­onal Aca­demy Sci­en­ce,Vo­lu­me 103: pa­ge 10479 July 5, 2006

29. Molecular mechanisms of cardioprotection by a novel grape seed proanthocyanidin extract Mutat Res. 2003 Feb-Mar;523-524:87-97 Bagchi D et al

30. Grape seed and skin extracts inhibit platelet function and release of reactive oxygen intermediates Vitseva O J Cardiovasc Pharmacol. 2005 Oct;46(4):445-51

31. Grape seed extract proanthocyanidins downregulate HIV-1 entry coreceptors, CCR2b, CCR3 and CCR5 gene expression by normal peripheral blood mononuclear cells. Nair MP et al Biol Res. 2002;35(3-4):421-31

32. Neuroprotection by resveratrol against traumatic brain injury in ratsates omol Cell Biochem. 2007 Jan;294(1-2):137-44

33. Grape seed extract given three hours after injury suppresses lipid 230*peroxidation and reduces hypoxic-ischemic brain injury in neonatal ratspediatr Res. 2007 Mar;61(3):295-300Feng Y

34. Red wine antioxidants protect hippocampal neurons against ethanol-induced damage: a biochemical, morphological and behavioral studyneuroscience. 2007 Jun 8;146(4):1581-92Assunção M

35. Age-related oxidative protein damages in central nervous system of rats: modulatory role of grape seed extractbalu mınt J Dev Neurosci. 2005 Oct;23(6):501-7

36. Cell Corpse Engulfment Mediated by C. elegans Phosphatidylserine Receptor Through CED-5 and CED-12 Xiaochen Wang, et al. Science 28 November 2003: Vol. 302. no. 5650, pp. 1563 – 1566Reports

37.Phosphatidylserine reverses reserpine-induced amnesia. Alves CS et al. Eur J Pharmacol. 2000 Sep 15;404(1-2):161-7.

38. Oral administration of soybean lecithin transphosphatidylated phosphatidylserine improves memory impairment in aged rats. Suzuki S J Nutr. 2001 Nov;131(11):2951-6.

39. Olszewer E, Sabbag FC, Carter JP. A pilot double-blind study of sodium-magnesium EDTA in peripheral vascular disease. J Natl Med Assn. 1990;82(3):174-177.

40. Feldman EB: EDTA and angina pectoris. Drug Therapy. 1975 Mar:62.

41. Moel DI, Kuman K. Reversible nephrotoxic reactions to a combined 2, 3-dimercapto-1-propanol and calcium disodium ethylenediaminetetraacetic acid regimen in asymptomatic children with elevated blood levels. Pediatrics. 1982;70(2):259-262.

42. Cranton EM. Kidney effects of ethylene diamine tetraacetic acid (EDTA): a literature review. Journal of Advancement in Medicine. 1989;2(1&2):227-233.

43. Kitchell JR, Palmon F, Aytan N, et al. The treatment of coronary artery disease with disodium EDTA, a reappraisal. Am J Cardiol. 1963;11:501-506.

44. Cranton EM, Frackelton JP. Current status of EDTA chelation therapy in occlusive arterial disease. Journal of Advancement in Medicine. 1989;2(1&2):107-119.

45. Wissler RW: Principles of the pathogenesis of atherosclerosis. In: Braunwald E, ed. Heart Disease. Philadelphia, Pa: W. B. Saunders Co; 1980:1221-1236.

46. Guldager B, Jelnes R, Jorgensen SJ, et al. EDTA treatment of intermittent claudication–a double-blind, placebo-controlled study. Journal of Internal Medicine. 1992;231:261-267.

47. Chappell LT. Disputes author’s conclusions on effectiveness of EDTA chelation therapy. Alternative Therapies. Sep 1996;2(5):16-17

48. Ketone bodies as a fuel for the brain during starvation Oliver E. Owen Biochemistry and Molecular Biology Education Volume 33 Issue 4, Pages 246 – 251 2006

49. Mondal, M.S.,(2005). Identification of ghrelin and its receptor in neurons of the rat arcuate nucet al. Regul. Pept 126: 55–59

50. UCP2 mediates ghrelin’s action on NPY/agrp neurons by lowering free radicals Zane B. Andrews et al Nature 454, 846-851 2008

51. Hunger hormone tied to learning. The Scientist 2007

52. Lutter M, et al “The orexigenic hormone ghrelin defends against depressive symptoms of chronic stress”. J Nat Neurosci. 11: 752. 2007

53. Effects of triglycerides, obesity, and starvation on ghrelin transport across the blood-brain barrierpeptides. 2008 Jul 17Banks WA

54. Horm Behav. 2006 Nov;50(4):572-8Understanding eating disorderssödersten P, Bergh C, Zandian M.

55. Enhancing brain and cognitive function of older adults through fitness training. J Mol Neurosci. 2003;20(3):213-21 Kramer AF et al

56. fect of acute and chronic exercise on oxidant-antioxidant equilibrium in rat hippocampus, prefrontal cortex and striatum. Ilkay Aksu, Ayca Topcu, Ulas Mehmet Camsari, and Osman Acikgoz Neurosci Lett, September 18, 2008

57. Exercise Enhances Learning and Hippocampal Neurogenesis in Aged Mice The Journal of Neuroscience, September 21, 2005, 25(38):8680-8685 Henriette van Praag

58. Trends in Neurosciences Volume 25, Issue 6, 1 June 2002, Pages 295-301 Exercise: a behavioral intervention to enhance brain health and plasticity Carl W. Cotman, a and Nicole C. Berchtold

59. Capitalizing on cortical plasticity: influence of physical activity on Cognition and brain function Arthur F. Kramer and Kirk I. Erickson TRENDS in Cognitive Sciences Vol.11 No.8 2007

60. Bjorksten J. Possibilities and limitations of chelation as a means for life extension. Journal of Advancement in Medicine. 1989;2(1&2):77-88

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.